Analysis of the ergonomic quality of e-learning through statistical methods

Analysis of the ergonomic quality of e-learning through statistical methods

 

A key factor in e-learning in the future will be a quality orientation that firstly places learners or users of education services. They have to take the lead in terms of quality concepts of e-learning, since their professional competence is at a stake. The essential role of Trainees/Users in assessing and assuring the quality of e-learning demonstrates the need for reliable quality research from the perspective of Trainees/Users. The definition of quality factors from the point of view of Trainees is important so that they can be used for the future design of specific eLearning programs.

 

Ключов фактор в електронното обучение за в бъдеще ще бъде ориентация към качество, при която на първо място са поставени учащите или потребителите на образователните услуги. Те трябва да заемат главна позиция по отношение на концепциите за качество на електронното обучение, тъй като залогът е тяхната професионална компетентност. Съществената роля на Обучаваните за оценяване и осигуряване на качеството на електронно обучение показва нуждата от надеждни изследвания на качеството от перспективата на Обучаваните. Дефинирането на фактори за определяне на качеството от гледна точка на Обучаваните е важно, така че те да могат да бъдат използвани за бъдещо конструиране на конкретни програми за електронно обучение.

 

Download PDF full text