Effect of craters on deep hardening under pulsed electron beam

Effect of craters on deep hardening under pulsed electron beam

 

By comparing the behavior of two types of 316L stainless steels under the high current pulsed electron beam (HCPEB) irradiation treatment, it is demonstrated experimentally that the burst of eruptive craters through the surface has an effect on the so-called deep hardening. The density of craters has been quantified and the results revealed significant hardening at depth as deep as 180 μm only in the sulfurised steel containing the MnS particles which served as nucleation sites for craters.

 

Чрез сравняване на поведението на два вида 316L неръждаема стомана при облъчване с високо токов импулсен електронен лъч (HCPEB), е доказано експериментално, че появата на еруптивни кратери на повърхността има ефект върху т. нар. дълбоко втвърдяване. Гъстотата на кратерите е оценена количествено и резултатите показаха значително втвърдяване на дълбочина 180 μm само в сулфурираната стомана, съдържаща MnS частици, които са послужили като места за зараждане на кратери.

 

Download PDF full text