Electron Beam Welding Machines with Plasma Cathode Gun

Electron Beam Welding Machines with Plasma Cathode Gun

 

Electron beam machines with the plasma cathode guns are presented. All machines possess high extent of automation. The high-voltage source has effective protection against breakdowns and small time of restoration. Machines are equipped with systems of coaxial to a beam optical targeting and targeting in the reflected electrons. In machines high-precision manipulators are used. Technological process is completely automated. There is a system of documenting of technological process.

The following features of the plasma cathode electron guns are in detail discussed:

– High stability of optical parameters at current regulation from a targeting mode (0.1-0.5 mА) to welding 150 mА. The position of the focal plane doesn’t change. At current regulation optical properties of an electronic beam remain invariable;

– Tolerance to properties of welded materials. There are no heated details in guns, temperature of electrodes doesn’t exceed 150 degrees Celsius;

– At breakdown current of a beam „breaks“, on welded details doesn’t remain traces;

– The self-adjustment of a plasma emitting surface in the emission channel provides high optical quality of a beam.

 

Представени са електроннолъчеви заваръчни машини с пушки с плазмен катод. Всички машини са високо-автоматизирани. Високоволтовият източник има ефективна защита против пробиви и малко време на възстановяване. Машините са снабдени със съосно оптично насочване на лъча и с насочване с отразени електрони. Използват се високо-точни манипулатори. Технологичният процес е напълно автоматизиран. Има система за документиране на технологичния процес. Следните особености на пушките с плазмен катод са обсъдени:

– Висока стабилност на оптичните параметри при токово регулиране от една мода от 0.1 до 0.5 mA при заваряване с 150 mA позицията на фокусната равнина не се променя и оптичните свойства на снопа са неизменни;

– Толеранс към свойствата на заварявания материал. Няма нагрети части на пушката, температурата на електродите не превишава 150 °С.

– При пробив в пушката не остават следи върху заваряваните детайли.

– Саморегулирането на плазмената емитираща повърхност в емисионния канал обезпечава високо оптично качество на снопа.

 

Download PDF full text