Electron-Optical Characteristics of Beams Generated by Electron Plasma Sources

Electron-Optical Characteristics of Beams Generated by Electron Plasma Sources

 

Electron-optical characteristics of electron beams generated in sources of two types are considered. One of these sources is based on reflected hollow cathode discharge and the other one rests on a modified reflected discharge. They differ in emitting plasma formation conditions and emitter electrode potentials. The discrepancies of electron-optical properties of the generated electron beams with high accelerating voltage are established. The analysis of the reasons determining these differences are presented.

 

Електронно-оптичните характеристики на електронни снопове, генерирани в източници от два типа са разгледани. Единият от тези източници използва отражателен разряд с кух катод, а другият- модифициран отражателен разряд. Те се различават по състоянието на емитиращата плазма и електродния потенциал на емитера. Разликите на електронно-оптичните свойства на генерираните електронни снопове с висок ускоряващ потенциал са установени. Представен е анализ на причините, определящи тези различия.

 

Download PDF full text