Fabrication of flexible hybrid low molecular weight compound/polymer light emitting device by screen printing

Fabrication of flexible hybrid low molecular weight compound/polymer light emitting device by screen printing

 

It is demonstrated successful fabrication of simple bicomponent single layer OLED produced by screen printing. The device exhibits high mechanical stability after 400 cycles of bending. Turn on voltage of 5 V and maximum brightness of 92 cd/m2 is achieved at current flow 2.9 mA. Luminous efficiency is higher than the reported for similarly produced devices, reaching 3.94 lm/W and the power consumption is average 50 mW – very suitable for portable devices with battery power supply. Another advantage of the thick film technology is the higher thermal stability when operates at maximum possible voltage of 30 V for several tenth of hours. It is due to the more efficient heat dissipation from 2 μm thick organic coating in comparison with the thin ones (hundreds nanometers).

 

Показано е успешното получаване на прост еднослоен двукомпонентен OLED (органичен дисплеен елемент) чрез ситопечат. Структурата проявява висока механична устойчивост след 400 сцикъла на огъване. Напрежението на запалване на луминисцента е 5 V, а малксималната якост е 90 cd/m2 и е достигната при ток от 2.9 mA. Лиминисентната ефективност е подобрена спрямо докладвани в литературата стойности за подобен тип устройства и е 3.94 lm/W, а консумираната мощност е средно 50 mW, което прави структурата подходяща за приложение в мобилни устройства. Друго предимство, произтичащо от прилагането на дебелослойна технология е по-добрата термична устойчивост при работа с максимално напрежение от 30 V в продължение на няколко часа. Това се дължи на по-ефективното топлинно разсейване от дебелия 2 μm органичен слой в сравнение със случая на тънък нанослой.

 

Download PDF full text