Fractal geometry in metallurgy of welding and coatings

Fractal geometry in metallurgy of welding and coatings

 

Application of new methods for the description of structure of metals and alloys, the identification of new quantitative structure-morphology tours are especially important to establish the relationship „structure – property“ and predicting the properties of the welded metal on the basis of mathematical modeling. In our work we applied a fractal approach to the analysis of the following objects: structure of metal during welding, fatigue fracture surface of metal of welded joints, structure of coatings in micro-arc oxidation, macrostructure of the heat-resistant steels during electron beam welding.

 

Прилагането на нови методи за описание на структурата на металите и сплавите, идентифицирането на нови количествени съотношения „структура-морфология“ са особено важни, за да се установят отношенията „структура – свойства“ и прогнозиране на свойствата на заварения метал на базата на математическо моделиране. В нашата работа ние прилагаме един подход на фрактурната геометрия към анализа на следните обекти: структурата на метала по време на заваряване, фрактурата на умора на повърхността на метала на заварените съединения, структурата на покритията при микро-дъгово окисление, макроструктурата на топлоустойчиви стомани по време на електронно-лъчево заваряване.

 

Download PDF full text