From electrica to invariant automatica (Or how to use the knowledge about Theory of electricity for enter into Theory of invariant automatic control). Part two: Electromechanical dualism. Universality of energetic equations.

From electrica to invariant automatica (Or how to use the knowledge about Theory of electricity for enter into Theory of invariant automatic control). Part two: Electromechanical dualism. Universality of energetic equations.

 

От електрика към инвариантна автоматика (или как да използваме познанията си по „Теоретична eлектротехника“ за да вникнем в управлението на технологичните процеси), Втора част. Електромеханична двойственост. Универсалност на енергийните равенства.

 

Download PDF full text