Simulation Evaporation Processes in Electron Beam Welding

Simulation Evaporation Processes in Electron Beam Welding

 

In this paper the method of experimental estimation of the temperature in a keyhole in electron beam welding is described on the basis of chemical elements concentration in the vapors above welding zone. The temperature of a vapor-gas phase in the keyhole is determined when equating calculated and experimental concentrations of the elements. Thermodynamic calculations are based on diffusion processes in the melt around the keyhole wall.

 

В тази статия е описан метод за експериментална оценка на температурата в канала на проникване на снопа при електроннолъчево заваряване, основан на измерване на концентрацията на химическите елементи в парите над зоната на заваряване. Температурата на парната фаза на газа в канала на проникване се определя при равенство на изчислените и експерименталните концентрации на елементите. Термодинамичните изчисления се основават на дифузионни процеси, протичащи в течния метал около стените на канала на проникване.

 

Download PDF full text