Three element broadband acoustic array with constant array factor

Three element broadband acoustic array with constant array factor

 

In the paper a problem of spatial signals filtration with high selectivity is discussed. To approximate the ideal array factor – Kronecker-δ, approximation method of compressed cosines is used. The approximation with third-degree optimal polynomial is performed. As a result three-element broadband without sidelobes acoustic array with Luneburg lenses is designed. Matlab simulations and comparisons with other acoustic arras are demonstrated.

 

В статията е разгледана високоселективна пространствена филтрация на сигналите. Апроксимирана е делта- функция на Кронекер с нов апроксимационен метод на компресирани косинуси. Апроксимацията се извършва с оптимален полином от трети ред. В резултат на това е синтезирана три-елементна широколентова акустична решетка без странични излъчвания, използваща лещи на Люнеберг. Показани са симулации на Matlab и сравнения с други акустични решетки.

 

Download PDF full text